Pravidelná víkendová prevádzka na Trenčianskej elektrickej železnici – „električky“ počas víkendov a štátnych sviatkov v roku 2024 je spustená od 1.5.2024 a potrvá do 1.9.2024.     Cestovný poriadok nájdete na tejto stránke v sekcii „CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA“, tiež v cestovnom poriadku ŽSR a aplikáciach vyhľadávania spojenia.    Tešíme sa na Vás.     Najbližšie pripravované podujatie je 22.6.2024 „115 rokov prevádzky“

Depo TREŽ


Depo TREŽ

Pôvodné depo

Pôvodné depo Trenčianskej elektrickej železnice bolo vybudované v roku 1909, po ľavej strane dnešnej Železničnej ulice. Prístup do depa bol zabezpečený 146 metrovou koľajou, ktorá sa od železničnej trate odpájala v 0,50895 km a vetvila sa na dve koľaje, vedúce do krytej haly vozovne s prehliadkovými jamami na údržbu vozidiel.

V areáli depa sa nachádzali aj poschodový obytný dom pre zamestnancov železnice, budova dielne a meniarne s moderným technickým zariadením pre údržbu vozidiel, vrátane elektricky poháňaných obrábacích strojov. Taktiež tu bola drevená kôlňa, slúžiaca ako sklad materiálu a prístrešok pre ručnú drezinu.

V roku 1910 bolo koľajisko depa rozšírené o tretiu koľaj s najmenším polomerom na trati (cca 30 m), nachádzajúcu sa vedľa budovy remízy. V roku 1928 sa k remíze pristavala garáž pre jeden autobus ČSD.

Depo, ktoré viac ako 40 rokov slúžilo svojmu účelu sa zachovalo do dnešných dní.

Nové depo

Keďže priestory pôvodného depa pre nové vozidlá kapacitne nepostačovali, v 40-tych rokoch minulého storočia sa začalo pracovať na návrhu nového depa. Jeho výstavba sa začala v roku 1950 a bola dokončená na jar v roku 1953. V budove depa so železobetónovou monolitickou klenbou sa nachádza priestranná hala so 4 koľajami, prehliadkovými jamami a dielňa pre údržbu vozidiel. Súčasťou stavby je aj meniareň.
Pri výstavbe sa pôvodne počítalo aj s mostným žeriavom, neskôr sa od toho upustilo. Tri koľaje sú elektrifikované, štvrtá slúži
na odstavovanie vozidiel nezávislej trakcie. Koľajisko pred budovou remízy bolo postavené tak, aby umožňovalo manipuláciu vozidiel, vrátane obehu súpravy

Depo, ktoré v minulosti patrilo Československým štátnym dráham, či Železniciam Slovenskej republiky, je od roku 2013 v správe neziskovej organizácie Trenčianska elektrická železnica. Tá v ňom postupne buduje malé dopravné múzeum. Vzhliadnuť v ňom môžete výstavu cestných i koľajových vozidiel, doplnenú o expozíciu železničnej techniky. Spomienky na časy minulé reprezentuje malá výstava historických rádioprijímačov zapožičaných od firmy Lord. Najväčším magnetom pre detských návštevníkov je modelové koľajisko (v mierke 1:22,5) s parnými mašinkami a osobnými i nákladnými vagónikmi. Kým sa Vaše ratolesti budú kochať nádherným pohľadom na diorámu koľajiska, môžete si pozrieť nástenku s dobovými fotografiami alebo informačné panely o mikroregióne Teplička, ktoré nám venovala Miestna akčná skupina Teplička. Počas vybraných akcií si v našom depe môžete zakúpiť aj občerstvenie. V ďalšej miestnosti je pre Vás pripravená malá výstava historických uniforiem, dobových cestovných lístkov, cestných i železničných modelov.

Električkové depo je otvorené počas príležitostných jázd električkou zverejnených v kalendári akcií. V prípade záujmu o súkromnú prehliadku depa (škôlky, školy, väčšie skupiny…) nás kontaktujte e-mailom na nosal.dusoo@gmail.com.

Bezpečnostné pokyny pre návštevníkov depa

Pre všetkých návštevníkov nášho depa platia nasledovné bezpečnostné pravidlá:

Je zakázané:

vstupovať do uzavretých dverí a priestorov neprístupných verejnosti
fajčiť a manipulovať s ohňom
koľajisko depa je pod trolejovým vedením, je preto prísne zakázané vystupovať na strechy vozidiel
pristupovať a zdržiavať sa tesne pri montážnych jamách označených žltou čiarou
vstupovať za ochranné bariéry
manipulovať s elektrickými zariadeniami a akýmkoľvek materiálom či náradím v depe

Každý návštevník je povinný:

dbať o vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných
dodržiavať pokyny pracovníkov TREŽ a na výzvu pracovníkov opustiť určité miesto

Zvýšenú pozornosť venujte svojim deťom. Neumožňujte im samostatný pohyb v priestoroch depa a majte ich celý čas pod dohľadom.

Vstupom do depa súhlasíte s vyššie uvedenými pokynmi a zaväzujete sa k ich dodržiavaniu!

X